Tramiteak

BEHIN BETIRAKO ADINEKOENTZAKO EGOITZAKO INGRESOA

Kudeaketa unitatea

GIZARTE ZERBITZUA

Deskribapena

Bizkaiko Foru Aldundiak, EGOITZEN sare oso baten bidez, aukera ematen die inoren laguntza behar duten pertsonei bizileku berri bat izateko, baldin eta pertsona horiek, gaixotasun edo ezintasunen bat dela-eta, beren ohiko ingurunean, etxean edo familian lortu ezin dituzten zaintza bereziak behar badituzte.

Honako zerbitzu hauek ematen dira egoitzetan:

Banan-banako laguntza integrala: ostatua, janaria eta higiene pertsonala.
Osasun-zainketak; horietan, honako hauek nabarmendu behar dira: laguntza medikoa, erizainen laguntza, prebentzioa, edo errehabilitazio-programak.
Gizarte-laguntza, jarduera soziokulturalak, denbora pasatzeko jarduerak.

Eskakizunak

- 60 urte eduki behar dira eskabidea aurekzten denean.
- Espainakiako edoEuropar Batasuneko beste estadu bateko herritartasuna eduki bhear da.
- Eskatzaike Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri batean erroldatuta egon bhear da eskabidea aurkezten denean.
- Menpekotasuna aintzatetsita eduki behar da.
- Aurrekoan xedatutakoa gorabehera, ondoren azalduko diren kasuetan ez dira eskatuko 60 urte eduki eta menpekotasuna aintzatetsita edukitzea:
Eskatzaikelea aurrekoan azarritako betekizun guztiak bete eta odorioz palza terako eskubdea aintzatetsia zaion pertsona baten ezkontidea edo izatezko bikotekidea denean, baldin eta berrogeita hamar urte baditu, pestsionduna bada eta eskabidea aukeztean ezkontidearekin edo izatezko bikotekidearekin bizi izan bada, edo egoitzan sartu arte.
Eskatzaikea aurrekona azarritako betikizun guztiak bete eta ondorioz paza baterako eskubidea aintzatetsi zaion pertsona baten zuzeneko zein alboko ahaidea denean,, egindako osasun-balorazioaen arabera tutxienez, menpekotasun moderatua (I.gradua, 1º maila) edo besteren laguntzaren beharra aintzatetsita badauk, pentsioduna bada eta esdubdea pertsona horrekin gutxienez egoizan sarteko eskabidea aurkeztu auurko hamar urteetan bnixi izan bada.

Dokumentazioa

- EskatzailearenNANarentotokopia,edoharennortasuna frogatzeko balio duen beste agiri batena, eta legezko oroezkana¬ren edo egitatezko zaintza duen pertsonaren NANarena ere bai, egonez gero.
- Elkarbizitza-unitateko kide bakoitzaren NANaren fotoko¬pía , edo haren nortasuna frogatzeko balio duen beste agiri bate¬na (13.artikuluan zehaztu da zer den elkarbizifza -unitafea).
- Menpekotasunaren gradua eta maila finkatu dituen admi¬nistrazio ebazpena, edo menpekotasuna baloralzeko eskabidearen kopia.
Nolanahi ere, egoilzan sartzeko eskabidea aurkeztean menpekotasuna baloratu gabe badago edo baloralzeko eskabidea aurkeztuta ez badago, eskabide hori aurkeztu behar da edo balorazioa egin dela adierazL
Menpekotasuna baloratzeko eskabidea aurkeztu ez bada, bi eskabideekin batera dokumentazio bera aurKeztu behar da.Menpekotasuna baloratzeko eskabideaegoitzan sarYzeko eskabidea baino lehen aurkeztu bada, honekin batera ez da dokumentazioa aurkezlu beharko,aurrekoa bera baita,esan bezala:nahiko izango da sarrera eskabidean horren berri adierazlea.
- Eskalzaileaezgaiabada,eskabideaaurkezlenduenaren legezko ordezkarilzaren frogagiria.
- Eskatzailearenerrolda-ziurtagiria,eskabideaaurkeztean auzotartasun administratiboa Bizkaiko Lurralde Historikoan daukala frogatzen duena.
- Eskatzailea Europar Batasunekoa ez den estatu bateko herritarrabada,legezkoegoilzaEspainiandaukalaetaharen irau¬pena foru dekretu honetako 9.a).2 artikuluan ezarritakoarekin bat datorrela frogatzen duen dokumentazioa.
- Eskatzaileareneta,beharrezkoabada.elkarbizitza-umta¬teko kideen sarrera eta ondasunei buruzko zinpeko adierazpen egu¬neratua (eredua IV.eranskinean dago).
- Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren pentsioaren ziurtagiria,zenbatekoariburuzkoa,etabesteerakunde balzuekeska¬Izaileari eta, egonez gero, elkabizilza -unitateko kideei ordaintzen dizkieten pentsio edo sarreren zenbatekoari buruzkoa, bai eta a par¬teko soldaten kopuruari buruzkoa ere, halakorik jasoz gero.
- Eskabidea aurkeztu aurreko urtean eta eskabidea aurkeztea neskalzailearen eta,egonez gero,elkarbizilza-unitateko kkíe¬enizenean egon diren kontu korronte,dirugordailu,higigarrienbalore eta anlzekoen saldoen ziurtagiria edo laburpena.
- Bidezkoa bada, elkarbizitza-unitatean (13. art.)nortzuk dauden frogalzenduten agiriak. 18 eta 26 urte bitarteko seme edo alabarik edukiz gero, lanik gabe edo ikasten ari direlako ziurtagiria; minusbalioaren ziurtagiriak, eteb.
- Egoilzen forusareko zentro batekoegonaldi iraunkorraren prezio publikoa ordainlzeko banku-helbideralzearen agiria, horri buruzko foru arautegiarekin bat etorriz.
- Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekinlza Sailarenlzako baimena, Ogasun eta Finanlza Sailaren fitxategietan eta beste zerga agentzia balzuenetan eskalzailearen egoera ekonomikoa eta ondare ekonomikoa egiaztalzeko behar diren kontsulta guztiak egiteko
Besteren lagunlza behar duten adineko egoiIzen foru zerbilzu publikoan alta emateko eskabidea
Baimen bera eman behar dute elkarbizilza-unitateko gainerako kideek ere, egonez gero (JlI. eranskina).
- BizkaikoForu Adundiko Gizarte Ekinlza Sai!arenlzako baimena,Osakidelza-Euskal Osasun Zerbilzuari eskalzailearen osassun egoera egiaztalzeko behar diren kontsulta guztiak egiteko eta behar diren datuen txosten guztiakeskalzeko eta emateko (Lerens¬kina -Besteren lagunlza behar duten adinekoen egoilzen foru zerbitzu publikoan alta emateko eskabidea).
- BizkaikoForu AldundikoGizarte Ekinlza Sailarenlzako baimena,Gizarte Seguranlzako Institutu beste sarrera batzuk ordaintzen dizkioten beste erakunde batzuei eskalzailearen pentsioei eta sarrerei buruzko datuak eta haien zenbatekoen berrieskatzeko (1. eranskina -Besteren laguntza behar duten adinekoen egoilzen foru zerbilzu pub!ikoan atta emateko eskabidea).
- BizkaikoForu AldundikoGizarteEkintza Saiarenlzako baimena,finantza eta aurrezpen erakundeei eskalzaileak haietan gordailatuta dituen ondasun eta eskubideei buruzko datuak eskatze¬ko eta haiei buruzko kontsultak egiteko.
- BizkaikoForu Aldundiko Gizarte EkinlzaSai!aren lzako baimena, filxategi informatizatuetako datu pertsonalak estatistikak egiteko , datu pertsonalen babesari buruzko legeriaren ezarritakoarekin bat (1. eranskina-Besteren lagun ¬Iza behar duten adinekoen egoitzen foru zerbitzu publikoan alta emateko eskabidea).
- Ondasun higiezinen katastro balioaren ziurtagiria, Ogasun eta Finantza Sailak edo beste zerga administrazio batek emana, edo haien tasazio ofizialari buruzko Ixostena, teknikari kualifikatu batek egina.
Gizarte Ekintza Sailak Ogasun eta Finanlza Sailaren eta idalz• zaban aipatutako beste zerga administrazio balzuen fitxategiak azterIzeko baimena daukanez gero, eskalzaileak berak eskatu ezean ezda eskatukoaurreko paragrafoan aipatutako agiria,hau da,ez katastro bahoaren ziurtagiria, ez taeazíc ofizialaren txostena. Nolanahiere,teleasistentxiaren Ixostena aurkezten bada,lehentasuna izango du katastro balioaren zíertaqmaren aroean.
Nolanahiere,aurreko ioatz-zeüeten aipatutako dokumentazioa lehendik aurkeztu bazaio Gizarte Ekintza Sailari edo sail hori aurkeztutako menpekotasuna baloralzeko eskabide bati atxikita bada -

Non Tramitatu

Presentzia

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Andra Mari)
Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urduñako Mendatea kalea 16

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48993

Email-a: gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Romo – Areeta)
Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Monte Gorbea Kalea,10 (Gobelaurreko kantoia)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Romo

Posta kodea: 48930

Email-a: gizartez@getxo.eus

Gehienezko_epea

bi hilabete

Eraginak

Eskaera ezestea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Araudia

163/2009 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, adinekoen egoitzen baldintzak aldatzen dira Decreto Foral 163-2009 de 1 de diciembre de modificacion de estancias permanentes en residencias.pdf

29/2009 Foru Dekretua, otsailaren 24koa, adinekoen egoitzen zerbitzu jasotzeko araubidea finkatu eta egonaldi iraunkorretako baldintzak ezarri dira Decreto Foral 29-2009 de 24 de febrero que regula el régimen de acceso a residencias en estancia permanente.pdf

Adineko pertsonak zahar-egoitzan sartzeko diru-laguntza emateko oinarri arautzaileak Bases reguladoras concesión subvención directa para el ingreso en centro residencial de personas mayores. Año 2018.pdf

Erantsitako_fitxategiak

Solicitud residencia Estancia Permanente BFA impreso solicitud bilingue residencia permanente.pdf

Bilatu