Tramiteak

EZGAITASUNAGATIK TMIZ-REN SALBUESPENA ESKATZEA

Kudeaketa unitatea

KONTUHARTZAILETZA

Deskribapena

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsita egongo dira minusbaliotasuna duten petsonen izenean beren erabilerarako bakarrik matrikulatutako 14 zaldi fiskal baino gutxiago dituzten ibailgailuak. Salbuespen hori inguruabar horrek irauten duen bitartean soilik aplikatuko zaie minusbaliotasunen bat duten pertsonek gidatutako nahiz haien garraiora bideratutako ibilgailuei. Eta hori guztia Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen 7/89 Foru Arauan ezarritakoaren arabera.

Eskabidea, behin erregistratzen denean, Zerga-kudeaketa Arlora igorriko da izapidetua izan dadin.

Eskakizunak

Pertsona minusbaliatutzat hartuko dira:
a') %33ko edo handiagoko baina %65ekoa baino minusbaliotasun-maila txikiagoa aitortuta eta mugikortasuna murriztuta dutenak. Talde horretan sartuko dira abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuko III. Eranskinean, minusbaliotasun-maila arrezagutzeko, aitortzeko edo kalifikatzeko prozedura arautzen duenean, datorren baremoko A, B, edo C hizkietan aurreikusitako egoeraren batean daudenak edota baremo horretako D, E, F, G edo H hizkietan 7 puntu edo gehiago lortzen dituztenak.

b') %65eko edo handiagoko minusbaliotasun-maila duten pertsonak.
• Izaera orokorrez, 14 zaldi fiskal baino gutxiago dituzten ibilgailuei emango zaie. Alabaina, muga hori ez zaie aplikatuko aurreko a') y b') hizkietan sartzen diren pertsonei, A hizkiarekin kalifikatutako mugikortasun urrituta dutenak, beti ere, ibilgailua gurpil-aulkiarekin ibiltzeko egokitua badago.
•Ibilgailuaren zirkulazioko baimenak pertsona minusbaliatuaren izenean egon behar du.
•Salbuespena eskabidea egin eta hurrengoko ekitaldiari aplikatuko zaio eta ez du atzeraeraginezko efekturik edukiko. Alabaina, eskabidea likidazioa irmoa izan aurretik egiten bada, abian den ekitaldirako emango da, sortzapen-datan salbuespena aitortzeko baldintza guztiak ematen badira.
•Salbuespen bakarra emango da minusbaliotasun bakoitzeko, pertsonako eta ibilgailuko.
•Behin salbuespena aitortuta, titularrak ibilgailua aldatzen badu, ibilgailu berriarentzako salbuespena eskatu beharko du.

Dokumentazioa

*NANaren kopia (atzerrikoak, egoitza-txartela edo pasaportea).
•Ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren kopia.
•Bizkaiko Foru Aldundiak emandako Minusbaliotasunaren Aitorpen Ofizialaren fotokopia. Hor, duen minusbaliotasun-mailak agertu behar du eta hori ehuneko 65 baino txikiagoa bada, mugikortasun-baremoak ere agertu beharko du; baremo horretako A, B edo C egoeran egon behar du edota 7 puntu edo gehiago lortu D, E, F, G edo H egoeratan

Non Tramitatu

Posta

Posta arrunta edo ziurtatua
Tramitazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. hurrengo helbide honetara bidali: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Presentzia

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

Email-a: hab.andramari@getxo.eus

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa Arloa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, bigarren solairua (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

Email-a: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

Email-a: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara // asteazkenean, 16:30etik 19:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

Email-a: hab.algorta@getxo.eus

Telefoniko

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa - Zerga erreklamazioak, salbuespenak eta hobariak
Informazioa

Ordutegia: 8:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660023

Gehienezko_epea

6 hilabete

Eraginak

Onarpen-balioa izango du, 2/2005 ZFANren 102.3.

Baliabideak

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Araudia

Informazioa7/1989 FORU ARAUA, ekainaren 30ekoa, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzkoa (BAO Uztailaren 19koa eu_7_1989 IBILG.pdf

Erantsitako_fitxategiak

TMIZren exentzio eskaera elbarritasunagatik DN.173 Solicitud de Exencion del IVTM por minusvalia.doc

Ordezkatzeko baimena ematea DN.190 Otorgamiento de Representacion.doc

Bilatu